Zamkn??
Ebay

?led? paczk? Ebay

Ebay to popularne Ecommerce

?led? swoje przesy?ki z Ebay jednym klikni?ciem

Powrót do listy kurierów

Jak ?ledzi? przesy?k? Ebay?

?ledzenie przesy?ek Ebay jest ?atwe dzi?ki Ordertracker. Aby ?ledzi? przesy?k?, wystarczy wklei? swój numer ?ledzenia w odpowiednim polu lub przej?? do mi?dzynarodowej sekcji ?ledzenia, aby ?ledzi? przesy?k?. Ordertracker to uniwersalny system ?ledzenia, który pozwala ?ledzi? przesy?k? mi?dzynarodow? z dowolnego postu, np. ??led? moj? paczk?” z bardzo szczegó?owymi informacjami.

?ledzenie Ebay z Polski

Kurier Ebay wysy?a przesy?ki do wielu krajów na ca?ym ?wiecie, a wszystkie paczki wysy?ane za po?rednictwem tego kuriera mo?na ?ledzi? na tej stronie za pomoc? zaledwie kilku klikni??. Gdy przesy?ka jest do Ciebie wysy?ana, nadawca musi poda? Ci numer ?ledzenia, który b?dzie nast?pnie u?ywany na tej stronie internetowej, aby dowiedzie? si? o statusie przesy?ki i lokalizacji przesy?ki lub paczki.

Jak d?ugo trwa dostarczanie eBay ?

eBay pozwala sprzedawcom z ca?ego ?wiata sprzedawa? produkty konsumentom na ca?ym ?wiecie.

Metody wysy?ki i terminy dostaw zale?? zatem g?ównie od lokalizacji sprzedawcy, rodzaju paczki (jej wagi, rozmiaru) i miejsca przeznaczenia.

eBay nie ma w?asnego systemu dostarczania produktów, jest platform? ??cz?c? sprzedawc? i kupuj?cego. Do sprzedawcy nale?y zaoferowanie jednej lub wi?cej metod wysy?ki i poinformowanie klientów o szacowanym czasie dostawy produktów.

Przewo?nicy partnerscyeBay dzia?aj?, w zale?no?ci od miejsca docelowego, drog? l?dow? (drogow? lub kolejow?), morsk? i powietrzn?. Najszybsze metody wysy?ki, cz?sto drog? lotnicz?, s? równie? najdro?sze.

Miejsce docelowe odgrywa istotn? rol? w czasie dostawy, najbardziej wiejskie obszary to te, dla których opó?nienie b?dzie najd?u?sze.

Dla przesy?ek mi?dzynarodowych eBay stworzy?o GSP lub Global Shipping Program , który u?atwia dostawy ze Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Dostawy s? cz?sto wykonywane w tym przypadku przez Pitney Bowes. Wyje?d?aj?c z Chin, paczki s? cz?sto obs?ugiwane przez lokalne us?ugi, takie jak China Post, China EMS ePacket.

Sprzedawcy, którzy zarejestruj? si? w programie GSP , mog? upro?ci? swoje us?ugi wysy?ki i dostawy. Po rozliczenia przedmiotu sprzedawca wysy?a paczk? do najbli?szego centrum sortowania w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Nast?pnie zostanie on przetworzony w celu wysy?ki do kraju docelowego na ca?ym ?wiecie w ci?gu tygodnia. GSP pozwala na szybsze wysy?ki i priorytetow? dostaw? za granic?.

Po przetworzeniu przez GSPpaczka jest przekazywana Pitney Bowes , a nast?pnie jednemu z jej partnerów w celu dostarczenia do miejsca przeznaczenia.

Istnieje kilku g?ównych przewo?ników w zale?no?ci od miejsca docelowego:

 • Royal Mail do Wielkiej Brytanii, z kilkoma opcjami wysy?ki, których czasy ró?ni? si? w zale?no?ci od po??danej metody dostawy
 • USPS do Stanów Zjednoczonych, z kilkoma opcjami wysy?ki, których czasy ró?ni? si? w zale?no?ci od po??danej metody dostawy
 • UPS, DHL, MyHermes lub GLS mi?dzy innymi do Niemiec, z kilkoma opcjami wysy?ki, których czasy ró?ni? si? w zale?no?ci od po??danej metody dostawy
 • FedEx do Australii, z kilkoma opcjami wysy?ki, których czasy ró?ni? si? w zale?no?ci od ??danej metody dostawy
 • Winit, ePacket, SpeedPAK produktów z Chin do reszty ?wiata, z wieloma opcjami wysy?ki i ró?nymi czasami dostawy
 • ZN Logic jest to szczególna metoda dostawy eBay przedmiotów wysy?anych na terenie Stanów Zjednoczonych lub ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii.

Jak skontaktowa? si? z eBay ?

Siedziba spó?ki eBay znajduje si? w Stanach Zjednoczonych pod nast?puj?cym adresem:

 • 2025 Hamilton Avenue, San Jose, Kalifornia 95125, Stany Zjednoczone Ameryki

Z dzia?em obs?ugi klienta mo?na skontaktowa? si? pod nast?puj?cym numerem:

 • 078161600

Informacje o eBay dostawach

eBay jest ?wiatowym liderem w handlu elektronicznym, platforma ??czy miliony sprzedawców i kupuj?cych na 190 rynkach na ca?ym ?wiecie.

Do tej pory eBay reprezentuje oko?o 187 milionów kupuj?cych, 20 milionów sprzedawców i prawie 1,7 biliona reklam sprzeda?y na ?ywo.

Firma ma siedzib? w San Jose w Kalifornii i specjalizuje si? w bezpo?redniej sprzeda?y online, od konsumenta do konsumenta i od biznesu do konsumenta.

eBay to internetowa strona sprzeda?y stworzona w 1995 roku przez Pierre Omidyar, informatyka pochodzenia irańskiego, urodzonego w Pary?u, który dorasta? w Stanach Zjednoczonych w wieku 6 lat. Pierwotnie znana jako AuctionWeb, strona oferowa?a aukcje. Historia mówi, ?e twórca Omidyar skontaktowa?by si? ze zwyci?zc? aukcji zepsutego wska?nika laserowego, aby zrozumie? jego podej?cie do uzyskania uszkodzonego przedmiotu. Kupuj?cy wyja?nia, ?e zbiera precyzyjnie zepsute wska?niki laserowe.

Wed?ug legendy AuctionWeb, która sta?a si? eBay w 1997 roku, zosta?a stworzona, aby u?atwi? ?onie P. Omidyar znalezienie dozowników cukierków Pez do swojej kolekcji.

eBay jest obecnie jednym z najwi?kszych mi?dzynarodowych rynków e-commerce, który ??czy sprzedawców i kupuj?cych w celu sprzeda?y szerokiego wyboru przedmiotów. Na eBay mo?na znale?? wszystkie rodzaje produktów, w tym akcesoria modowe, gry, zabawki, gotowy do noszenia, sprz?t elektroniczny i komputerowy, meble, dekoracje, sprz?t gospodarstwa domowego, sprz?t biurowy i gry wideo. Sprzedawcy mog? by? osobami fizycznymi lub firmami i s? oceniani i komentowani przez konsumentów.

Ka?dy produkt lub przedmiot mo?e by? licytowany na stronie eBay o ile nie jest nielegalny i nie narusza warunków ograniczenia produktów zabronionych przez firm?.

eBay jest prekursorem wielu platform sprzeda?y e-commerce, zw?aszcza Aliexpress lub Cdiscount.

Witryna jest jednym z pionierów oferuj?cych nowe systemy sprzeda?y online, szczególnie poprzez ciche aukcje, na których konsumenci mog? licytowa? produkty w konkurencji z innymi nabywcami. Strona umo?liwia równie? ustalenie maksymalnej ceny, aby aukcje mog?y by? u?atwione bez powodowania wydatków wykraczaj?cych poza mo?liwo?ci u?ytkowników.

eBay oferuje sprzeda? bezpo?redni? za pomoc? sta?ych cen lub aukcji dowolnego rodzaju produktu mi?dzy osobami fizycznymi, mi?dzy osobami fizycznymi a przedsi?biorstwami oraz mi?dzy przedsi?biorstwami.

eBay nie ma wewn?trznego systemu logistycznego i nie dostarcza paczek, firma dzia?a w ramach znacz?cej sieci partnerstw z mi?dzynarodowymi przewo?nikami. Sprzedawca musi poinformowa? kupuj?cego o u?ywanej us?udze i szacowanym czasie dostawy proponowanego przedmiotu.

Wybór przewo?nika cz?sto zale?y od miejsca przeznaczenia przesy?ki, a tak?e wagi i wielko?ci paczki.

eBay pozwala równie? na handel us?ugami i warto?ciami niematerialnymi, du?e mi?dzynarodowe firmy oferuj? swoje us?ugi za po?rednictwem eBay, dotyczy to w szczególno?ciIBM.

ZasadaeBay jest prosta, sprzedawca mo?e umie?ci? og?oszenie o przedmiocie z jego opisem, zdj?ciami i informacjami o dostawie oraz wskaza? dat? zakończenia sprzeda?y. Potencjalni nabywcy b?d? mogli licytowa? produkt, a konsument, który zaoferuje najwi?cej na koniec sprzeda?y, wygra przedmiot. Sprzedawca mo?e zaproponowa? cen? wywo?awcz?, pozostawi? cen? wywo?awcz? na poziomie 1 € lub ustali? cen? sprzeda?y.

SukceseBay mo?na wyt?umaczy? z kilku powodów, przede wszystkim dlatego, ?e platforma pozwala znale?? wiele u?ywanych, rzadkich, starych lub kolekcjonerskich przedmiotów. Produkty u?ywane mog? by? równie? oferowane po cenie minimalnej w porównaniu z cenami komercyjnymi. Strona jest szeroko stosowana do produktów kulturalnych, w tym ksi??ek, gier wideo, p?yt DVD.

eBay ma równie? t? szczególn? cech?, ?e oferuje produkty sprzedawane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez profesjonalistów, co rozszerza zakres wyboru.

eBay umo?liwia równie? dostaw? produktów do domu lub do punktu przeka?nikowego, bez konieczno?ci udania si? do sklepu, co jest prawdziwym atutem dla ka?dego klienta, który nie jest zbyt mobilny lub mieszka z dala od fizycznych sklepów.

eBay jest równie? popularny, poniewa? jego system pozwala ludziom rozsta? si? z przedmiotami, które ich za?miecaj?, zamiast je wyrzuca?, mog? je odsprzeda? i zarobi?.

Wreszcie, gwarancja bezpieczeństwa podczas transakcji mi?dzy sprzedaj?cym a kupuj?cym jest jednym z mocnych punktów witryny. P?atno?ci s? dokonywane za po?rednictwem strony, kilkoma metodami, w tym Paypal, przelewem bankowym lub kart? kredytow?. Po wygraniu sprzeda?y kupuj?cy ma maksymalnie 4 dni na zap?acenie za swój przedmiot. Po otrzymaniu p?atno?ci sprzedawca mo?e przygotowa? przesy?k?.

W przypadku sporu, je?eli sprzedawca nie wy?le produktu, lub je?li nie dotrze on do klienta, lub je?li rzecz nie pasuje do jej opisu, mo?liwe jest uzyskanie zwrotu pieni?dzy.

Gwarancje te umo?liwiaj? uspokojenie u?ytkowników podczas zakupów na eBay w porównaniu z innymi systemami sprzeda?y mi?dzy osobami fizycznymi.

Numer ?ledzenia dostawy eBay

W zale?no?ci od przewo?ników partnerskich formaty ?ledzenia s? ró?ne:

 • numer ?ledzenia przesy?ki wysy?anej z GSP zaczyna si? od 4 wielkich liter UPAA lub UPBE, po których nast?puj? cyfry, na przyk?ad: UPBE0000123456789123
 • numer ?ledzenia Winit zaczyna? si? od dwóch wielkich liter, po których nast?puje 9 cyfr i kończy si? dwiema wielkimi literami (np. CN, je?li paczka pochodzi z Chin), na przyk?ad: UG123456789CN
 • Numer ?ledzenia ePacket lub China Post zaczyna si? od dwóch wielkich liter, po których nast?puje 9 cyfr i kończy si? dwiema wielkimi literami, na przyk?ad: LW123456789CN (litera L wskazuje, ?e paczka zostanie dostarczona przez poczt? kraju docelowego)
 • numer ?ledzenia SpeedPAK zaczyna si? od dwóch wielkich liter, po których nast?puje sekwencja znaków (cyfr i liter), na przyk?ad: EA000000000000BH00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 • Zaloguj si?
 • Darmowa rejestracja
Uwierzytelnienie
Dodaj ?ledzenie przesy?ek do swojej witryny
Lub Zainstaluj aplikacj? Shopify
Zapomnia?em has?a
福彩3d走势图带线专版