Zamkn??
DPD

?led? paczk? DPD

DPD to popularne Courier

?led? swoje przesy?ki z DPD jednym klikni?ciem

Powrót do listy kurierów

Jak ?ledzi? przesy?k? DPD?

?ledzenie przesy?ek DPD jest ?atwe dzi?ki Ordertracker. Aby ?ledzi? przesy?k?, wystarczy wklei? swój numer ?ledzenia w odpowiednim polu lub przej?? do mi?dzynarodowej sekcji ?ledzenia, aby ?ledzi? przesy?k?. Ordertracker to uniwersalny system ?ledzenia, który pozwala ?ledzi? przesy?k? mi?dzynarodow? z dowolnego postu, np. ??led? moj? paczk?” z bardzo szczegó?owymi informacjami.

?ledzenie DPD z Polski

Kurier DPD wysy?a przesy?ki do wielu krajów na ca?ym ?wiecie, a wszystkie paczki wysy?ane za po?rednictwem tego kuriera mo?na ?ledzi? na tej stronie za pomoc? zaledwie kilku klikni??. Gdy przesy?ka jest do Ciebie wysy?ana, nadawca musi poda? Ci numer ?ledzenia, który b?dzie nast?pnie u?ywany na tej stronie internetowej, aby dowiedzie? si? o statusie przesy?ki i lokalizacji przesy?ki lub paczki.

Jak d?ugo trwa dostarczanie DPD ?

DPD jest znana z tego, ?e jest jedn? z wiod?cych sieci dostaw w Europie, firma oferuje równie? us?ugi dla krajów Ameryki ?acińskiej, Azji i Afryki.

Firma posiada ponad 58 000 punktów przeka?nikowych na ca?ym ?wiecie, w ponad 28 krajach, oferuj?c us?ugi dostawy do domu do ponad 220 miejsc docelowych i punktów przeka?nikowych.

Czas dostawy paczek DPD zale?e? od opcji wysy?ki wybranych podczas wysy?ki, ale tak?e od miejsca przeznaczenia, rodzaju paczki (jej rozmiar, waga) i mo?e si? ró?ni? ze wzgl?du na ró?ne czynniki.

Szacowany czas dostawy mo?e ulec wyd?u?eniu z powodu opó?nień celnych, zmiennych warunków pogodowych, mo?liwych trudno?ci z dostaw? zwi?zanych z b??dami w adresie docelowym.

DPD oferuje kilka opcji dostawy:

 • We Francji: DPD CLASSIC dostarcza paczki w szacowanym okresie od 24 godzin do oko?o 48 godzin. Na Korsyce szacowany czas wynosi od 48 godzin do 72 godzin.
  • ta opcja umo?liwia dostaw? do domu lub do punktu przeka?nikowego (sie? DPD Pickup reprezentuje ponad 8500 punktów przeka?nikowych we Francji)
 • W Europie:
  • DPD CLASSIC Europe i DPD HOME Europe: wysy?ka do krajów europejskich z szacowanym czasem dostawy od 1 do 6 dni roboczych w przybli?eniu
  • DPD PICKUP Europe: wysy?ka do krajów europejskich z szacowanym czasem dostawy od 1 do 6 dni roboczych w Pickup przeka?nikowym
  • DPD EXPRESS Europe: wysy?ka do krajów europejskich z szacowanym czasem dostawy od 24 godzin do oko?o 48 godzin
 • Mi?dzynarodowo:
  • DPD CLASSIC Intercontinental: wysy?ka do oko?o 220 miejsc docelowych z szacowanym czasem dostawy od oko?o 4 do 10 dni roboczych
  • DPD Express International: wysy?ka do oko?o 220 miejsc docelowych. Czas dostawy zale?y od miejsca przeznaczenia paczki, zwykle wynosi od 1 do oko?o 1 dnia roboczego

Dostawy paczek DPD s? zaplanowane od poniedzia?ku do pi?tku w domu, a w soboty DPD Pickup istniej? mo?liwo?ci dostarczania przesy?ek sztafetowych.

Szacowany czas dostawy zale?y od kilku czynników, w tym zmiennych warunków pogodowych, okresów wakacyjnych, dni ustawowo wolnych od pracy i mo?liwych opó?nień celnych.

Jak skontaktowa? si? z DPD ?

Siedziba spó?ki DPD znajduje si? we Francji, pod nast?puj?cym adresem:

 • 9 rue Maurice MALLET, 92130, ISSY-LES-MOULINEAUX, Francja

Obs?uga klienta jest dost?pna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8.m. do 20.m. oraz w soboty w godzinach od 10.m. do 18.m. pod nast?puj?cymi numerami:

 • 0970808566 z Francji i +33970808566 z zagranicy

Informacje o DPD dostawach

DPD to firma transportowo-kurierska paczek o wadze poni?ej 31,5 kg, której siedziba znajduje si? we Francji.

Firma reprezentuje drug? co do wielko?ci sie? dor?czania paczek w Europie, dostarcza w wi?kszo?ci krajów europejskich, ale tak?e na arenie mi?dzynarodowej w Azji, Afryce i Ameryce ?acińskiej w szczególno?ci.

DPD oferuje dostaw? do domu i przeka?nika, ma ponad 58 000 punktów odbioru i dostarcza oko?o 7,5 miliona paczek dziennie.

Firma DPD zosta?a za?o?ona w Niemczech w 1977 roku, Geopost (spó?ka nale??ca do grupy La Poste) sta?a si? wi?kszo?ciowym udzia?owcem w 2001 roku.

GeoPost zrzesza marki DPD, Chronopost i Seur pod mark? DPDgroup, która staje si? g?ównym graczem w dostarczaniu lekkich paczek.

DPDgroup dzia?a na tzw. rynku lub Courier, Express and Parcel (okre?lanego jako kurier, dostawa paczek i dostawa ekspresowa), który ró?ni si? od wy?cigów (bez centrum sortowania) i frachtu (anga?uje zasoby ludzkie i materialne do obs?ugi produktów).

Obecna g?ównie w Europie sie? DPD dzia?a m.in. w nast?puj?cych krajach: Francja, Portugalia, Irlandia, Szwajcaria, ?otwa, W?gry, Belgia, Polska, Estonia, Litwa, Wielka Brytania, Austria, Bia?oru?, Luksemburg, Czechy, Niemcy, S?owenia, Holandia, Chorwacja, S?owacja.

DPD dostarcza równie? za granic?, w szczególno?ci w Azji Po?udniowo-Wschodniej, Chinach, Rosji, Afryce, Indiach, Turcji.

Firma rozwija si? w handlu elektronicznym i sprzeda?y B2C, oferuje us?ug? dostawy ostatniej mili i mo?liwo?? dostawy do domu, w przechowalni baga?u, w punkcie przeka?nikowym lub w ekologicznych magazynach miejskich. Od 2016 roku zainaugurowano us?ug? dostarczania dronów, dla bardzo lekkich paczek.

G?ównymi konkurentami DPD w Europie s? DHL i TNT.

DPD mia?o na celu skrócenie czasu dostawy poprzez optymalizacj? procedur przetwarzania paczek. Zamiast przechowywania paczek w centrum frachtowym i kontenerów typu CFS (Container Freight Station: magazyn towarowy nale??cy do ró?nych podmiotów eksportu lub importu. CFS zwykle nale?? do firmy spedycyjnej), s? wysy?ane natychmiast po przybyciu. Paczki mog? by? zatem dostarczane szybciej do miejsca przeznaczenia, paczka dociera i wyje?d?a do dostawy tego samego dnia lub najpó?niej w ci?gu 72 godzin.

Numer ?ledzenia dostawy DPD

Format numeru ?ledzenia DPD sk?ada si? zwykle z 12-cyfrowej sekwencji, ale mo?e si? ró?ni?. Na przyk?ad: 000123456789.

Numery ?ledzenia DPD sk?adaj? si? zazwyczaj z 11 do 15 znaków mieszaj?cych cyfry i wielkie litery lub tylko cyfry.

 • Zaloguj si?
 • Darmowa rejestracja
Uwierzytelnienie
Dodaj ?ledzenie przesy?ek do swojej witryny
Lub Zainstaluj aplikacj? Shopify
Zapomnia?em has?a
福彩3d走势图带线专版