Zamkn??
Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce

?led? paczk? Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce

Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce to popularne Courier

?led? swoje przesy?ki z Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce jednym klikni?ciem

Powrót do listy kurierów

Jak ?ledzi? przesy?k? Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce?

?ledzenie przesy?ek Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce jest ?atwe dzi?ki Ordertracker. Aby ?ledzi? przesy?k?, wystarczy wklei? swój numer ?ledzenia w odpowiednim polu lub przej?? do mi?dzynarodowej sekcji ?ledzenia, aby ?ledzi? przesy?k?. Ordertracker to uniwersalny system ?ledzenia, który pozwala ?ledzi? przesy?k? mi?dzynarodow? z dowolnego postu, np. ??led? moj? paczk?” z bardzo szczegó?owymi informacjami.

?ledzenie Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce z Polski

Kurier Deutsche Post - DHL Global Mail - DHL Ecommerce wysy?a przesy?ki do wielu krajów na ca?ym ?wiecie, a wszystkie paczki wysy?ane za po?rednictwem tego kuriera mo?na ?ledzi? na tej stronie za pomoc? zaledwie kilku klikni??. Gdy przesy?ka jest do Ciebie wysy?ana, nadawca musi poda? Ci numer ?ledzenia, który b?dzie nast?pnie u?ywany na tej stronie internetowej, aby dowiedzie? si? o statusie przesy?ki i lokalizacji przesy?ki lub paczki.

Jak d?ugo trwa dostarczanie Deutsche Post DHL Group ?

Grupa DHL jest jednym z mi?dzynarodowych liderów w transporcie i logistyce, firma transportuje paczki do ponad 220 krajów i terytoriów na ca?ym ?wiecie.

Na niektórych terytoriach DHL wspó?pracuje z lokalnymi podwykonawcami.

Czasy dostawy przewidziane przez DEUTSCHE POST ró?ni? si? w zale?no?ci od odleg?o?ci od kraju przeznaczenia i ?rodka transportu:

 • Czas realizacji przesy?ek ubezpieczonych drog? lotnicz? wynosi ?rednio od 1 do 10 dni roboczych w zale?no?ci od wybranej opcji i blisko?ci kraju odbiorcy. Ogólnie rzecz bior?c, najszybszy czas dostawy trwa oko?o 2 do 3 dni roboczych w krajach s?siaduj?cych z miejscem wysy?ki i mo?e wynosi? do oko?o 30 dni roboczych na du?e odleg?o?ci.
 • Opó?nienia w odleg?ych kierunkach mi?dzynarodowych mog? trwa? nawet kilka tygodni w zale?no?ci od ?rodka transportu (zw?aszcza drog? morsk?, która z definicji b?dzie wolniejsza).

Ogólnie rzecz bior?c, terminy dostaw dokonywanych przez DEUTSCHE POST b?d? zale?e? od kraju przeznaczenia, jego przepisów celnych i opcji wybranych przez klienta.

Je?li chodzi o przesy?ki DHL EXPRESS, dostawa do wi?kszo?ci miejsc docelowych zajmuje od 1 do 6 dni. Z drugiej strony opó?nienie b?dzie nieco d?u?sze w przypadku dostaw standardowych.

Wybór ekspresowej (DHL EXPRESS) lub standardowej (DEUTSCHE POST) metody dostawy zale?y od stopnia pilno?ci dostawy, a tak?e od miejsca przeznaczenia paczki.

Jak skontaktowa? si? z DEUTSCHE DHL GROUP?

siedziba Deutsche Post DHL Group znajduje si? w Bonn pod nast?puj?cym adresem:

 • Deutsche Post AG, Zentrale, Platz der Deutsche Post, 53113 Bonn

Obs?uga klienta dost?pna jest telefonicznie od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 7.m. do 20.m. oraz w soboty w godzinach od 7.m. do 16.m.

Dane telefonu:

 • dla krajowych dostaw ekspresowych (Niemcy): +49(0)18063453001
 • dla przesy?ki International Express: +49(0)18063453003

We Francji obs?uga klienta jest dost?pna od 8 .m do 19.m. od poniedzia?ku do pi?tku i soboty od 8.30.m do 13.30 .m. pod adresem: 0825100080

Istnieje us?uga ?ledzenia paczek przez telefon, dzwoni?c do 08442480844 mo?na uzyska? dost?p do informacji o dostarczanej paczce. Ta us?uga jest dost?pna 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.

System ?ledzenia jest równie? dost?pny przez SMS, wystarczy wpisa? numer ?ledzenia do +447720334455 i wysy?ane s? najnowsze informacje dotycz?ce lokalizacji paczki.

Pami?taj, ?e wszystkie us?ugi ?ledzenia telefonu s? p?atne, a cena po??czenia lub SMS-a zale?y od kraju.

Informacje o dostawach DEUTSCHE DHL GROUP

DHL to firma kurierska za?o?ona w Stanach Zjednoczonych w 1969 roku przez Adrian Dalsey, Larry Hillblom i Robert Lynn (nazwa inspirowana jest inicja?ami jej twórców).

Pierwsz? dzia?alno?ci? firmy by? transport dokumentów ?adunkowych z San Francisco do Honolulu, aby móc rozpocz?? odpraw? celn? ?adunku statku przed jego faktycznym przybyciem, skracaj?c tym samym czas oczekiwania w porcie.

Podstawowa idea biznesowa zaoszcz?dzi?a wi?c klientom sporo czasu, DHL jest z inicjatywy stworzenia nowego sektora dzia?alno?ci: mi?dzynarodowej ekspresowej us?ugi lotniczej czy ekspresowego transportu dokumentów przewozowych drog? powietrzn?.

DHL szybko rozszerzy?a swoj? dzia?alno?? i sie? w latach 1971-1978, oferuj?c swoje us?ugi pocz?tkowo na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie, a nast?pnie stopniowo w Japonii, Hongkongu, Australii, a nast?pnie w Europie, Ameryce ?acińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

W 1979 roku DHL rozpocz??a ?wiadczenie us?ug dor?czania paczek.

Przej?ta w 100% w 2002 roku przez DEUTSCHE POST (niemieckiLa poste ), DHL sta?a si? jej oddzia?em Express, a marka DHL zosta?a uogólniona na ró?ne dzia?y grupy.

The DEUTSCHE POST to niemiecka firma za?o?ona w 1989 roku specjalizuj?ca si? w transporcie i logistyce. Pocz?tkowo filia monopolu państwowego Deutsche Bundespost (niemiecki zak?ad us?ug pocztowych), by?a stopniowo prywatyzowana od 1995 roku.

Odpowiedzialny za transport paczek i poczty w Niemczech, Europie i na ca?ym ?wiecie, oferuje us?ug? ?ledzenia z potwierdzeniem odbioru paczek i kurierami z opcjami ekspresowymi i standardow? stawk?.

W 1997 roku w Niemczech uchwalono nowe prawo pocztowe, które narzuci?o wi?ksz? konkurencj? i uczyni?o ten kraj prekursorem liberalizacji rynków pocztowych w Europie.

DEUTSCHE POST przyjmuje strategi? stopniowej ekspansji mi?dzynarodowej poprzez ukierunkowane partnerstwa, przej?cia i inwestycje, a tak?e rozszerza swoj? przestrzeń rynkow? poprzez zintegrowane us?ugi.

W 1998 roku firma kupi?a Global Mail, najwi?kszego prywatnego dostawc? us?ug pocztowych w Stanach Zjednoczonych i otworzy?a si? na rynek pó?nocnoamerykański. Wraz z uruchomieniem Euro Express w tym samym roku, DEUTSCHE POST sta?a si? liderem w zakresie us?ug dor?czania paczek i przesy?ek ekspresowych dla profesjonalistów w Europie.

Wraz z przej?ciem DANZAS (g?ównego globalnego gracza w logistyce) i Air Express International (mi?dzynarodowy fracht lotniczy) w 1999 roku, DEUTSCHE POST rozszerza swoj? sie? transportow? i portfolio us?ug.

W marcu 2015 roku, po kolejnych przej?ciach i po??czeniach jednostek gospodarczych, sta?a si? Deutsche Post DHL Group.

Grupa DHL jest dzi? ?wiatowym liderem w logistyce i sk?ada si? z 5 wyspecjalizowanych podmiotów:

 • DHL EXPRESS, najbardziej znany, specjalizuje si? w szybkim transporcie poczty i paczek, obejmuje dzia? transportu DHL Lotnictwo
 • DHL GLOBAL MAIL jest mi?dzynarodowym oddzia?em DEUTSCHE POST, jest odpowiedzialny za klasyczn? dystrybucj? pocztow? poczty i paczek na arenie mi?dzynarodowej
 • DHL FREIGHT specjalizuje si? w l?dowych przewozach towarowych (kolejowych, drogowych, ?eglugi ?ródl?dowej) w Europie
 • DHL GLOBAL FORWARDING specjalizuje si? w mi?dzynarodowym transporcie lotniczym i morskim
 • DHL SUPPLY CHAIN jest g?ównym dzia?em grupy, specjalizuj?cym si? w logistyce, oferuje i tworzy rozwi?zania szyte na miar?, jest wiod?cym dostawc? rozwi?zań logistyki kontraktowej na ca?ym ?wiecie, pomaga profesjonalistom zoptymalizowa? warto?? ich ?ańcucha dostaw.

Grupa DEUTSCHE POST DHL jest pozycjonowana w dwóch g?ównych segmentach: DHL oferuje mi?dzynarodowe ekspresowe dostawy paczek, transport towarowy i us?ugi zarz?dzania ?ańcuchem dostaw; a tak?e us?ugi optymalizacji logistyki dla E-commerce. DEUTSCHE POST jest europejskim liderem w zakresie us?ug pocztowych i dor?czania paczek.

Grupa DEUTSCHE POST DHL ma do?wiadczenie w handlu elektronicznym, jako 1. dostawca us?ug logistycznych i odniesienie do dostaw od drzwi do drzwi dla profesjonalistów i osób prywatnych.

Grupa DEUTSCHE POST DHL reprezentuje ponad 570 000 pracowników na ca?ym ?wiecie i jest obecna w ponad 220 krajach i regionach.

W 2020 roku grupa odnotowa?a obrót w wysoko?ci ponad 66 miliardów euro, w 2019 roku dzia? DHL Express odnotowa? obrót w wysoko?ci 17,101 miliarda euro.

Firma przewozi oko?o 1,3 miliarda paczek rocznie.

Numer ?ledzenia dostawy Deutsche Post DHL Group

Format numeru ?ledzenia DHL zale?y od rodzaju wybranej us?ugi dostawy:

 • Numer ?ledzenia DHL EXPRESS jest numeryczny, sk?ada si? z 10 cyfr lub zaczyna si? od 000, JJD01, JJD00, JVGL lub podobnego. Przyk?ad: 1234567890 lub JJD0022222222.
 • Numer ?ledzenia DHL Parcel jest alfanumeryczny i zaczyna si? od 3S, JVGL lub JJD, po których nast?puj? litery i cyfry lub tylko cyfry. Przyk?ad: 3SADD000123456 lub JVGL00000000000.
 • Numer ?ledzenia DHL E-COMMERCE waha si? od 10 do 39 znaków, mo?e zaczyna? si? od GM, LX, RX lub do 5 liter. Mo?e równie? sk?ada? si? tylko z liczb. Przyk?ad: LX00000000000 lub 123456789123456789.
 • Numer ?ledzenia DHL GLOBAL FORWARDING mo?e mie? kilka formatów:
  • mo?e sk?ada? si? tylko z 7 cyfr. Przyk?ad: 1234567.
  • Mo?e zaczyna? si? od 1 cyfry, po której nast?puj? 2 wielkie litery i 4 do 6 cyfr. Przyk?ad: 2BC123456.
  • Mo?e zaczyna? si? od 3 lub 4 liter, po których nast?puj? cyfry. Przyk?ad: ABC123456.
  • Mo?e zaczyna? si? od 3-cyfrowego kodu przewo?nika, po którym nast?puje my?lnik i 8-cyfrowy numer ?ledzenia. Przyk?ad: 123-12345678.

Numer ?ledzenia dostawy Deutsche Post DHL Group

 • NON-DELIVERY: THE PACKAGE HAS WELCOME ARRIVED AT DESTINATION, IT IS WAITING TO BE COLLECTED BY A LOCAL CARRIER OR IN DELIVERY
 • PRE-ADVISED: THE PACKAGE IS LABEL BUT HAS NOT YET BEEN RECEIVED BY THE CARRIER
 • REDIRED: A PROBLEM HAS OCCURRED WITH THE DESTINATION ADDRESS, THE PACKAGE IS RETURNED
 • REMAINING POST: THE PACKAGE IS STORED AT THE NEAREST POST OFFICE OR RELAY POINT WAITING TO BE COLLECTED
 • ARRIVED ABROAD: THE PACKAGE HAS ARRIVED IN THE COUNTRY OF DESTINATION
 • IN PROCESS / IN TRANSIT: THE PACKAGE IS BEING DELIVERY
 • Zaloguj si?
 • Darmowa rejestracja
Uwierzytelnienie
Dodaj ?ledzenie przesy?ek do swojej witryny
Lub Zainstaluj aplikacj? Shopify
Zapomnia?em has?a
福彩3d走势图带线专版