Zamkn??
Amazon Logistics TBA

?led? paczk? Amazon Logistics TBA

Amazon Logistics TBA to popularne Ecommerce

?led? swoje przesy?ki z Amazon Logistics TBA jednym klikni?ciem

Powrót do listy kurierów

Jak ?ledzi? przesy?k? Amazon Logistics TBA?

?ledzenie przesy?ek Amazon Logistics TBA jest ?atwe dzi?ki Ordertracker. Aby ?ledzi? przesy?k?, wystarczy wklei? swój numer ?ledzenia w odpowiednim polu lub przej?? do mi?dzynarodowej sekcji ?ledzenia, aby ?ledzi? przesy?k?. Ordertracker to uniwersalny system ?ledzenia, który pozwala ?ledzi? przesy?k? mi?dzynarodow? z dowolnego postu, np. ??led? moj? paczk?” z bardzo szczegó?owymi informacjami.

?ledzenie Amazon Logistics TBA z Polski

Kurier Amazon Logistics TBA wysy?a przesy?ki do wielu krajów na ca?ym ?wiecie, a wszystkie paczki wysy?ane za po?rednictwem tego kuriera mo?na ?ledzi? na tej stronie za pomoc? zaledwie kilku klikni??. Gdy przesy?ka jest do Ciebie wysy?ana, nadawca musi poda? Ci numer ?ledzenia, który b?dzie nast?pnie u?ywany na tej stronie internetowej, aby dowiedzie? si? o statusie przesy?ki i lokalizacji przesy?ki lub paczki.

Jak d?ugo trwa dostarczanie Amazon ?

Amazon produkty s? wysy?ane i dostarczane konsumentom na ca?ym ?wiecie, Amazon wspó?pracuje z wieloma partnerami i przewo?nikami, aby uzyska? paczki na ca?ym ?wiecie.

Przy zamawianiu Amazonmo?liwe jest kilku nadawców, w tym Amazon, wi?kszo?? sprzedawców wysy?a paczk? w ci?gu dwóch dni roboczych.

Terminy dostaw s? nast?puj?ce, z wyj?tkiem szczególnych warunków sprzedawcy:

 • Standardowa opcja USA: od oko?o 4 do 14 dni roboczych po wysy?ce, mo?e potrwa? do 21 dni
 • Opcja Przyspieszone Stany Zjednoczone: oko?o 2 do 6 dni roboczych po wysy?ce
 • Opcja Dwa dni Stany Zjednoczone: oko?o 2 dni robocze po wysy?ce
 • Opcja jednodniowa Stany Zjednoczone: 1 dzień roboczy po wysy?ce
 • Opcja Standardu Mi?dzynarodowego: od oko?o 3 do 6 tygodni po wysy?ce ta opcja mo?e potrwa? do 12 tygodni (w przypadku opó?nienia celnego lub innej przyczyny opó?nienia)
 • Opcja International Expedited: od 3 do 7 dni roboczych

Wskazany czas dostawy mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od kraju przeznaczenia paczki, ce?, ?wi?t państwowych, zmiennych warunków pogodowych i ruchliwych okresów, takich jak Bo?e Narodzenie, które skutkuj? wy?sz? ni? normalnie wielko?ci? zamówienia.

Ponadto waga, rozmiar mog? równie? wp?ywa? na czas dostawy paczki. Wskazane jest sprawdzenie u sprzedawcy, czy nale?y spodziewa? si? dodatkowych opó?nień w przypadku du?ych paczek lub dostawy na obszarach wiejskich.

Amazon rezerwuj 7 dni w tygodniu od 8 .m do 20.m., w tym weekendy. Klient mo?e wybra?, za po?rednictwem swojego konta na stronie Amazon w zak?adce "preferencje dostawy", aby otrzyma? paczk? w weekend, wskazuj?c dostaw? w weekend jako preferowan? metod? wysy?ki. Je?li klient jest nieobecny w momencie dostawy, je?li recepcja nie wymaga podpisu, Amazon mo?e przekaza? paczk? s?siadowi, stra?nikowi lub konsjer?owi, zostawi? j? w bezpiecznym miejscu (nie od drzwi) lub zostawi? w skrzynce pocztowej, je?li pozwalaj? na to wymiary. Zawiadomienie o przej?ciu jest pozostawione w skrzynce pocztowej i informuje klienta, gdzie odebra? paczk?. Je?li paczka wymaga podpisu, a klient jest nieobecny, Amazon pozostawi zawiadomienie o przej?ciu, a nowa próba dostawy zostanie podj?ta nast?pnego dnia (dzień roboczy). Po trzech nieudanych próbach dostarczenia Amazon utrzyma paczk? w oczekiwaniu przez 72 godziny, a nast?pnie zwróci j? do centrum dystrybucji Amazon.

Koszty dostawy s? zmienne, w zale?no?ci od obj?to?ci, wielko?ci, wagi zamówienia, a tak?e opcji dostawy (lub metody wysy?ki).

Niemniej jednak dostawa niektórych paczek Amazon jest bezp?atna, jest to wskazane w opcjach dostawy na stronie produktu.

Ogólne stawki dostawy s? nast?puj?ce:

 • opcja Standard Expedition Internaional (je?li opcja jest dost?pna): dostawa trwa od oko?o 9 do 12 dni i wynosi oko?o 9,69 USD za przesy?k? + 2,89 USD za jednostk?
 • opcja Prioritaire Expedition World (je?li opcja jest dost?pna): dostawa trwa od 2 do 4 dni i wynosi 18. Oko?o 49 USD za przesy?k? + 6. $99 za jednostk?

Ceny s? takie same w Stanach Zjednoczonych, z wyj?tkiem regionów oddalonych od terytorium. Wy?sze stawki mo?na zaobserwowa? podczas wysy?ania do niekontynentalnych Stanów Zjednoczonych, takich jak Mariany Pó?nocne, Guam, Wyspy Marshalla, Samoa, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych lub Sfederowane Stany Mikronezji.

Amazon stanowi jeden z najwi?kszych mi?dzynarodowych rynków e-commerce, a zatem dostarcza szerok? gam? produktów do wielu krajów. Amazon statków do ponad 100 krajów i regionów ?wiata poza Stanami Zjednoczonymi.

Opcje dostawy s? mo?liwe dla klientów w Stanach Zjednoczonych i do wielu krajów, w tym Do Chin, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Hiszpania, W?ochy ...), Kanady, Australii, Indii, Meksyku. A tak?e coraz wi?cej krajów azjatyckich i afrykańskich, które s? dodawane wrazAmazonro?nie.

Niektóre ograniczenia pozostaj?, Amazon nie wysy?a na Kub?, Kore? Pó?nocn?, Iran, Somali?, Irak, Birm? i Botswan?. Amazon wysy?a swoje produkty za granic? za po?rednictwem Amazon Global. Dost?pne produkty, koszty wysy?ki i koszty dostawy mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od miejsca wysy?ki i miejsca przeznaczenia paczki.

Nale?y pami?ta?, ?e niepor?czne i ci??kie produkty mo?na za?atwi? za pomoc? okre?lonego no?nika, takiego jak CEVA, ABF lub XPO.

Szacowany czas dostawy mo?e ulec wyd?u?eniu z powodu ró?nych czynników, w tym zmiennych warunków pogodowych, okresów wysokich przep?ywów zamówień, ?wi?t, dni ustawowo wolnych od pracy i mo?liwych opó?nień celnych.

Jak skontaktowa? si? z Amazon ?

 • Amazon ma siedzib? w South Lake Union, Seattle, USA
 • siedziba g?ówna w Europie: Amazon EU SARL., 5 Rue Plaetis, 2338 Luksemburg
 • siedziba we Francji: Amazon, 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy France
 • z obs?ug? klienta mo?na skontaktowa? si? telefonicznie pod numerem 1-888-280-4331 dost?pnym 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob?

Mo?esz równie? skontaktowa? si? zAmazon za po?rednictwem sekcji "Obs?uga klienta" na ich stronie internetowej. Lub za po?rednictwem czatu na stronie od poniedzia?ku do pi?tku od 7 rano do 12 rano.

W mediach spo?eczno?ciowych: mo?esz skontaktowa? si? z Amazon na Twitterze za po?rednictwem @AmazonPomocy

Je?li chcesz skontaktowa? si? z Amazon przez e-mail, w przypadku problemów z kontem lub faktury:

Informacje o Amazon dostawach

Amazon jest us?uga dostawyAmazon. Zamówienia przetwarzane i wysy?ane przez Amazon s? oznaczone jako "dostawa do Amazon".

Amazon to firma e-commerce z siedzib? w Seattle, jest jednym z 5 gigantów sieci pod akronimem GAFAM obok Google, Apple, Facebook i Microsoft.

Za?o?ona przez Jeff BEZOS w 1994 roku strona sprzeda?y Amazon jest w swojej istocie ksi?garni? internetow?, platforma oferuje zakup i sprzeda? ksi??ek online. Celem jest mo?liwo?? zaoferowania znacznie wi?kszego katalogu ni? biblioteki fizyczne. Firma Amazon, notowana na gie?dzie NASDAQ w 1997 roku, szybko rozwija si? w kierunku sprzeda?y produktów kulturalnych i handlowych. Nale?? do nich sprz?t komputerowy, gry wideo, oprogramowanie, akcesoria, odzie?, gry i zabawki, kosmetyki, meble, bi?uteria i produkty spo?ywcze.

Amazon prze?ywa szybki wzrost, w 2015 roku firma przewy?sza Walmart jako preferowany sprzedawca w Stanach Zjednoczonych. Jego wewn?trzna us?uga przyspieszonej dostawy Amazon Prime ma ponad 100 milionów abonentów na ca?ym ?wiecie.

Pod wzgl?dem obrotów Amazon jest dzi? uwa?ana za najwi?ksz? firm? na ?wiecie.

W 2020 roku oko?o miliona osób jest zatrudnionych w firmie Amazon która otworzy?a okre?lone witryny w wielu krajach oprócz oryginalnej amerykańskiej strony utworzonej w 1995 roku.

Ci?g?y rozwój firmy wynika m.in. z nieustannego poszukiwania jej liderów w zakresie innowacji technologicznych w swoich produktach i us?ugach.

Amazon rozwija streaming audio i wideo m.in. za po?rednictwem swoich spó?ek zale?nych Amazon Music, Prime Video . I oferuje produkty elektroniczne za po?rednictwem Kindle e-czytnika i urz?dzeń Fire TV.

Jednym z g?ównych wyzwańAmazon jest skrócenie czasu mi?dzy zamówieniem klienta na platformie a dostaw? produktu, warunki i koszty dostawy s? sednem wyzwania firmy i jedn? z przyczyn jej sukcesu.

W 2017 roku Amazon dostarczy?a ponad 5 miliardów produktów na ca?ym ?wiecie.

Firma d??y do ci?g?ego doskonalenia swojego ?ańcucha dostaw przy jednoczesnym obni?aniu kosztów.

Jednym z g?ównych wydatków na Amazon jest dostawa. Pocz?tkowo firma zarz?dza?a swoimi przesy?kami za po?rednictwem g?ównych przewo?ników i dostawców us?ug dostawczych, takich jak DHL, USPS lub FedEx lub skromniej (takich jak Colis Privé).

Aby poradzi? sobie z kosztami i poprawi? swoj? obs?ug?, Amazon stworzy? w?asn? us?ug? wysy?kow?: Amazon. Chocia? firma nadal wspó?pracuje z osobami trzecimi, wiele dostaw jest dokonywanych przez Amazon. Jest to okre?lone na stronach produktów, gdy wskazana jest wzmianka "dostarczone przez Amazon", dostawa jest zapewniona przez Amazon.

Kilka ró?nic odró?nia Amazon od innych przewo?ników. Przede wszystkim Amazon dostarcza w niedziele, co jest zalet? dla klienta. Ponadto Amazon dzia?a poprzez sie? podwykonawców dostawczych - niezale?nych, którzy realizuj? dostawy za po?rednictwem programu Amazon Flex. Amazon Logistics pracuje równie? jako podwykonawca w us?udze Amazon Delivery Service Partners (Delivery service partner: delivery franchises odpowiedzialny za floty od 20 do 40 pojazdów transportu towarów).

G?ówn? ró?nic? jest to, ?e Amazon realizuje dostawy bezpo?rednio z magazynów Amazon. Nie jest zatem konieczne, aby przewo?nik zewn?trzny musia? czeka? na otrzymanie paczki w swojej strukturze przed wys?aniem jej do klienta. Wysy?aj?c paczki bezpo?rednio do klientów z magazynu za po?rednictwem Amazon, Amazon znacznie zwi?ksza swoje mo?liwo?ci dostawy, umo?liwiaj?c us?ugi takie jak dostawa tego samego dnia i bezp?atna dostawa dwudniowa z Amazon Prime.

Amazon nadal wspó?pracuje z kilkoma firmami kurierskimi w zakresie dostarczania swoich zamówień, oprócz wewn?trznej us?ugi dostawy.

Najcz?stszymi no?nikami s?: Amazon, UPS, USPS, FedEx, DHL i DHL Express. Ale tak?e: CEVA Logistics, Australia Post, ABF Freight System Inc, Landmark Global Tforce Final Mile Menlo Worldwide XPO Logistics Deprisa Ontrac DB Schenker ECMS Express I-Pracel Fidelitone Innovel Solutions Lonestar Overnight NSD Pilot Parcel Pool Israel Post, WNDirect, SF Expressitp.

Produkty s? przechowywane losowo w magazynach, co umo?liwia posiadanie szerokiej gamy produktów. Podczas zamawiania produkt jest kierowany do kierownika kompletacji towarów za po?rednictwem zrobotyzowanego ?ańcucha odpowiedzialnego za transport produktów w magazynie.

Po wyj?ciu produktu z magazynu jest on transportowany do stacji pakowania za pomoc? przeno?nika ta?mowego, jest pakowany, wa?ony, a zawarto?? zamówienia jest sprawdzana. Po zatwierdzeniu jest etykietowany i umieszczany w przyczepie zgodnie z metod? dostawy, wybranymi czasami dostawy i miejscem przeznaczenia.

Pojazdy transportowe przewo?? ponad 2000 paczek na podró?, transportuj? zamówienia z centrów dystrybucyjnych do centrów sortowania lub paczki s? nast?pnie klasyfikowane zgodnie z miejscem docelowym i czasem dostawy. Wreszcie, pakietami zajmuj? si? ró?ni przewo?nicy podwykonawcy lub Amazon.

Numer ?ledzenia dostawy Amazon

Format numeru ?ledzenia zale?y Amazon od przewo?nika, który odbiera paczk?. Najcz??ciej sk?adaj? si? z cyfr i wielkich liter.

Przesy?ki do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady maj? numer ?ledzenia Amazon , który zaczyna si? od TBA, TBM, TBC

Do Francji, Belgii, Holandii mi?dzy innymi numer ?ledzenia Amazon zaczyna si? od CC.

 • Zaloguj si?
 • Darmowa rejestracja
Uwierzytelnienie
Dodaj ?ledzenie przesy?ek do swojej witryny
Lub Zainstaluj aplikacj? Shopify
Zapomnia?em has?a
福彩3d走势图带线专版