Zamkn??
Aliexpress - Standard shipping

?led? paczk? Aliexpress - Standard shipping

Aliexpress - Standard shipping to popularne Ecommerce

?led? swoje przesy?ki z Aliexpress - Standard shipping jednym klikni?ciem

Powrót do listy kurierów

Jak ?ledzi? przesy?k? Aliexpress - Standard shipping?

?ledzenie przesy?ek Aliexpress - Standard shipping jest ?atwe dzi?ki Ordertracker. Aby ?ledzi? przesy?k?, wystarczy wklei? swój numer ?ledzenia w odpowiednim polu lub przej?? do mi?dzynarodowej sekcji ?ledzenia, aby ?ledzi? przesy?k?. Ordertracker to uniwersalny system ?ledzenia, który pozwala ?ledzi? przesy?k? mi?dzynarodow? z dowolnego postu, np. ??led? moj? paczk?” z bardzo szczegó?owymi informacjami.

?ledzenie Aliexpress - Standard shipping z Polski

Kurier Aliexpress - Standard shipping wysy?a przesy?ki do wielu krajów na ca?ym ?wiecie, a wszystkie paczki wysy?ane za po?rednictwem tego kuriera mo?na ?ledzi? na tej stronie za pomoc? zaledwie kilku klikni??. Gdy przesy?ka jest do Ciebie wysy?ana, nadawca musi poda? Ci numer ?ledzenia, który b?dzie nast?pnie u?ywany na tej stronie internetowej, aby dowiedzie? si? o statusie przesy?ki i lokalizacji przesy?ki lub paczki.

Jak d?ugo trwa dostarczanie Aliexpress ?

Aliexpress to platforma e-commerce, która wysy?a produkty na ca?y ?wiat. Sprzedawcy korzystaj?cy z platformy maj? obowi?zek poinformowania o szacowanych terminach dostaw produktów oferowanych do sprzeda?y.

Dwie opcje wysy?ki s? zwykle oferowane przez Aliexpress:

 • tryb Standard Shipping Aliexpress: czas dostawy wynosi oko?o 15 do 45 dni roboczych od daty wysy?ki przedmiotu (opcja bezp?atna)
 • tryb Premium Shipping Aliexpress: czas dostawy wynosi oko?o 7 i 15 dni roboczych po wysy?ce przedmiotu

W przypadku dostaw w Chinach Aliexpress przedmiotów jest dostarczanych w ci?gu oko?o 2 do 3 dni roboczych. W zale?no?ci od miejsca przeznaczenia opó?nienie to mo?e by? d?u?sze, szczególnie w przypadku dostaw na obszarach wiejskich w kraju.

W przypadku mi?dzynarodowego handlu elektronicznego ró?ne rodzaje dostaw do miejsc docelowych na ca?ym ?wiecie:

 • Aliexpress Standard Shipping: oko?o 15 do 45 dni roboczych
 • EMS Epacket (China Post): oko?o 17 do 36 dni roboczych
 • DHL Express: oko?o 10 do 21 dni roboczych

Je?li bezp?atna wysy?ka jest wskazana w momencie zakupu, zwykle b?dzie obs?ugiwana przez China Post Small Packet lub Aliexpress Standard Shipping.

Je?li chodzi o metod? wysy?ki Epacket (szybsz? ni? Aliexpress Standard), terminy s? nast?puj?ce:

 • do Nowej Zelandii: od 6 do 8 dni roboczych w przybli?eniu
 • do Meksyku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela i Argentyny: oko?o 7 do 15 dni roboczych
 • do Francji, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Niderlandów, Hiszpanii i Australii: oko?o 5 do 7 dni roboczych
 • do Kazachstanu, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Uzbekistanu: oko?o 7 do 20 dni roboczych
 • do Tajlandii, Malezji, Sri Lanki, Indonezji, Wietnamu, Filipin i Pakistanu: oko?o 3 do 7 dni roboczych
 • do Republiki Po?udniowej Afryki: od 1 do 15 dni roboczych w przybli?eniu
 • do Hongkongu, Japonii, Tajwanu, Singapuru i Korei Po?udniowej: oko?o 2 do 4 dni roboczych
 • do Brazylii, Indii, Rosji, Bia?orusi i Ukrainy: oko?o 7 do 10 dni

Czynniki, które mog? zmieni? czas dostawy, s? nast?puj?ce:

 • sposób wysy?ki: w zale?no?ci od sposobu transportu czas mo?e si? ró?ni?. Aliexpress wspó?pracuje z lokalnymi przewo?nikami w Chinach i za granic?, którzy mog? przyspieszy? dostaw?. Sprzedawca musi by? czujny co do mo?liwych ?rodków transportu i by? w stanie przekaza? kupuj?cemu dok?adny szacunek czasu dostawy. Kupuj?cy musi zachowa? czujno?? przy wyborze opcji dostawy. Nale?y równie? zauwa?y?, ?e kupuj?cy mo?e by? zobowi?zany do uiszczenia op?at celnych, gdy prywatny przewo?nik zajmie si? jego paczk?, co mo?e wyd?u?y? czas dostawy. Sprzedawca musi zapyta? o te potencjalne koszty i poinformowa? swoich klientów, w szczególno?ci o wp?ywie na czas dostawy.
 • miejsce przeznaczenia: im bardziej wydajna us?uga pocztowa, tym szybsza b?dzie dostawa. Lokalna pogoda ma by? równie? brana pod uwag? w kraju lub regionie docelowym.
 • okres: wa?niejsze s? okresy roku lub przep?yw zamówień, takie jak ?wi?ta lub blisko chińskiego Nowego Roku lub Bo?ego Narodzenia, wyd?u?aj? czas dostawy. Nale?y spodziewa? si? opó?nień w krajach, w których us?ugi pocztowe s? niewielkie

Platforma Aliexpress umo?liwia kupuj?cym na ca?ym ?wiecie dost?p do produktów ma?ych i ?rednich chińskich firm. Kraje i regiony docelowe s? zatem liczne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Europie, Izraelu, regionach Bliskiego Wschodu, Rosji i Afryki Pó?nocnej.

Jak skontaktowa? si? z Aliexpress ?

Aliexpress ma siedzib? w Alibaba w Hangzhou w prowincji Zhejiang w Chinach.

Adres:

 • Alibaba Co, Ltd, 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121, Chiny

Z obs?ug? klienta mo?na skontaktowa? si? 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu za po?rednictwem Alibaba pod nast?puj?cym numerem:

 • (+86)571-8502-2088 (Aliexpress nie ma infolinii per se)

Równie? poczt? elektroniczn? na nast?puj?ce adresy:

Informacje o Aliexpress dostawach

Aliexpress to chińska platforma e-commerce nale??ca do grupy Alibaba i specjalizuj?ca si? w sprzeda?y hurtowej i detalicznej tanich produktów, osobom fizycznym (w B2C) oraz firmom i na arenie mi?dzynarodowej. Firma zosta?a utworzona w 2010 roku przez grup? Alibaba, w celu zaoferowania odpowiednika swojej Taobaowitryny, zarezerwowanej dla Chin, w j?zyku angielskim i dla klientów zagranicznych. W ramach Grupy Alibaba Aliexpress uzupe?nia dzia?alno?? Alibaba (hurtowe i mi?dzynarodowe B2B ) oraz Taobao (hurtowe i detaliczne dla osób fizycznych i firm w Chinach).

Strona Aliexpress dzia?a na tej samej zasadzie, co inne platformy, takie jak Amazon, i ??czy chińskich (lub singapurskich) sprzedawców bezpo?rednio z klientami, bez przechodzenia przez po?redników. Ró?nica polega na tym, ?e Aliexpress jest tylko platform? i nie sprzedaje produktów bezpo?rednio, tak jak Amazon. Aliexpress ocenia produkty i sprzedawców na podstawie ocen klientów, a sprzedawcy, którzy z niej korzystaj?, s? niezale?ni. Jest to porównywane do eBay, jednak sprzedawcy, którzy korzystaj? z Aliexpress , to osoby fizyczne i profesjonali?ci, co pozwala szerokiemu gronu odbiorców uzyska? dost?p do platformy w celu sprzeda?y produktów.

Platforma Aliexpress znajduje si? w?ród 50 najcz??ciej odwiedzanych witryn na ca?ym ?wiecie (jest to najcz??ciej odwiedzana strona w Rosji). S?ynie z produktów elektronicznych, w tym smartfonów i akcesoriów modowych. Strona jest dost?pna za po?rednictwem aplikacji dla systemów iOS, Android i Yun OS (system operacyjny firmy macierzystej Alibaba). Aliexpress oferuje szeroki zakres innych us?ug, w tym od osoby indywidualnej do indywidualnej, od firmy do osoby, ale tak?e rozwi?zania p?atnicze i chmury obliczeniowej. Oryginalna strona jest w wersji angielskiej, ale istniej? równie? wersje w j?zyku hiszpańskim, francuskim, niemieckim, polskim, w?oskim, indonezyjskim, rosyjskim, holenderskim i tureckim mi?dzy innymi. System zwrotów jest oferowany w przypadku nieotrzymania zamówienia i / lub du?ej ró?nicy mi?dzy produktem a jego opisem.

Aliexpress jest g?ównym graczem w handlu elektronicznym w Chinach z konsumentami, poniewa? umo?liwia firmom dost?p do rynku mi?dzynarodowego po ni?szych kosztach. Dzi?ki temu sprzedawcy mog? oferowa? niskie ceny. Niezawodno?? strony Aliexpress wynika ze zobowi?zań sprzedawcy do informowania o potencjalnych terminach dostaw (maksymalnie 45 dni) oraz do posiadania jasnej i przejrzystej polityki zwrotów w przypadku niezgodno?ci. Aliexpress wspó?pracuje z wieloma przewo?nikami, lokalnie i mi?dzynarodowo, aby umo?liwi? dostarczanie przedmiotów graczom na ca?ym ?wiecie.

Numer ?ledzenia dostawy Aliexpress

Istniej? ró?ne formaty ?ledzenia numerów Aliexpress, mo?e to by? sekwencja liczb, takich jak na przyk?ad: 154278952345 lub mog? zaczyna? si? od dwóch wielkich liter, po których nast?puj? cyfry i / lub litery, takie jak na przyk?ad: YT15424562154000001 lub ZA1245234227HK. Sprzedawcy wysy?aj? paczki do ró?nych firm transportowych, co wyja?nia ró?norodno?? numerów ?ledzenia.

Najcz??ciej u?ywanymi firmami przez sprzedawców na Aliexpress s? China Post, Yun Express, Singapore Post, Flyt Express, SF Express, Yanwenitp. Wyja?nia to ró?norodno?? formatów numerów ?ledzenia paczek, takich jak: AA123456789CN lub AA123456789MY lub YT123456789123 lub F12343746ER34576.

Ogólnie rzecz bior?c, numery ?ledzenia przesy?ek mi?dzynarodowych zaczynaj? si? od dwóch wielkich liter, po których nast?puj? cyfry, i kończ? si? dwiema wielkimi literami, cz?sto CN, CH lub HK. Z drugiej strony, w przypadku przesy?ek krajowych numery ?ledzenia zazwyczaj sk?adaj? si? wy??cznie z cyfr.

Nale?y zauwa?y?, ?e poniewa? zamówienia s? przetwarzane przez ró?nych przewo?ników w ró?nych lokalizacjach, numery ?ledzenia mog? ulec zmianie podczas transportu.

Numer ?ledzenia dostawy Aliexpress

 • PURCHASED
 • CONSOLIDATED ORDER
 • PACKED ORDER
 • SHIPPED
 • ORDER IN ARRIVAL
 • Zaloguj si?
 • Darmowa rejestracja
Uwierzytelnienie
Dodaj ?ledzenie przesy?ek do swojej witryny
Lub Zainstaluj aplikacj? Shopify
Zapomnia?em has?a
福彩3d走势图带线专版